Netesnosť vysušovača vzduchu

Bolo zistené, že vysušovače vzduchu sú reklamované ako netesné, avšak zistená netesnosť nebola spôsobená vysušovačom. Aby sme Vás podporili pri efektívnej analýze chýb a uľahčili rozhodovanie v prípade záručných nárokov, uvádzame nasledovnú informáciu.

1. POPIS CHYBY
- Dvojkomorový vysušovač vzduchu netesní: V priebehu plnenia uniká vzduch v mieste pod typovým štítkom.
2. MOŽNÉ PRÍČINY
- K úniku vzduchu môže dôjsť pri prekročení vypínacieho tlaku, ktoré je spôsobené nasledovnými príčinami:
- vadná hlava valca kompresoru
- vadný vysušovač vzduchu
3. PREVERENIE TÝCHTO MOŽNÝCH PRÍČIN
- Odskrutkujte ovládacie vedenie na vysušovači vzduchu na prípojkách 4/23 alebo 4/25
- Skontrolujte, či v priebehu plnenia neuniká z ovládacieho vedenia prichádzajúceho od kompresora vzduch.
- Upozornenie: pri dosiahnutí vypínacieho tlaku vystupuje vzduch z prípojok 4/23 alebo 4/25.
4. NÁPRAVNÉ OPATRENIA
- Pokiaľ v priebehu plnenia uniká z ovládacieho vedena vzduch, skontrolujte hlavu valca kompresora či nevykazuje závady.
- Ak na hlave valca nenájdete žiadnu závadu, vemeňte vysušovač vzduchu.

Dvoukomorový vysoušeč vzduchu s místem možného úniku vzduchu

UPOZORNENIE
Podobný jav sa môže vyskytnúť tiež u jednokomorových vysušovačoch vzduchu (432 410 ..., 932 400 ...). K úniku vzduchu však nedochádza pod typovým štítkom, ale v oblasti zaisťovacieho krúžku okolo odvzdušňovacieho hrdla. Kontrola sa prevádza tak ako je uvedené vyššie.